Muscle fitness and its association with body mass index in children and adolescents aged 7–18 years in China: A cross-sectional study

The present study was the first one aimed to investigate the current muscle fitness and its associated factors among children and adolescents in mainland China. | Muscle fitness and its association with body mass index in children and adolescents aged 7–18 years in China: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    9    1    10-08-2022
154    37    1    10-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.