Lethal perinatal hypophosphatasia caused by a novel compound heterozygous mutation: A case report

Hypophosphatasia (HPP) is a rare hereditary disorder characterized by defective bone and tooth mineralization and deficiency of tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) activity. The clinical presentation of HPP is highly variable, and the prognosis for the infantile form is poor. | Lethal perinatal hypophosphatasia caused by a novel compound heterozygous mutation: A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
140    12    1    09-06-2023
68    51    5    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.