Association between anxiety and aggression in adolescents: A cross-sectional study

The purpose of this study was to investigate the relationship between anxiety proneness and aggressive behavior in adolescents. | Association between anxiety and aggression in adolescents: A cross-sectional study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    13    1    19-09-2021