Prospective audit and feedback on antibiotic use in neonatal intensive care: A retrospective cohort study

Antimicrobial stewardship programs potentially lead to appropriate antibiotic use, yet the optimal approach for neonates is uncertain. Such a program was implemented in a tertiary care neonatal intensive care unit in October 2012. We evaluated the impact of this program on antimicrobial use and its association with clinical outcomes. | Prospective audit and feedback on antibiotic use in neonatal intensive care: A retrospective cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
301    380    3    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.