Childhood undernutrition in three disadvantaged East African Districts: A multinomial analysis

Undernutrition is an important public health indicator for monitoring nutritional status and survival. In spite of its importance, undernutrition is a significant problem health problem in many East African communities. The aim of this study was to identify factors associated with childhood undernutrition in three disadvantaged East African Districts. | Childhood undernutrition in three disadvantaged East African Districts: A multinomial analysis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    11    1    23-01-2022
39    52    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.