Quick assessment with controlled attenuation parameter for hepatic steatosis in children based on MRI-PDFF as the gold standard

Controlled attenuation parameter (CAP) is a recently introduced, non-invasive and quantitative method to evaluate hepatic steatosis demonstrated in adults, but limited in obesity and not well evaluated in children. | Quick assessment with controlled attenuation parameter for hepatic steatosis in children based on MRI-PDFF as the gold standard

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.