Paediatric focal intracranial suppurative infection: A UK single-centre retrospective cohort study

Paediatric focal intracranial suppurative infections are uncommon but cause significant mortality and morbidity. There are no uniform guidelines regarding antibiotic treatment. This study reviewed management in a tertiary healthcare centre in the United Kingdom and considers suggestions for empirical treatment. | Paediatric focal intracranial suppurative infection: A UK single-centre retrospective cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.