Feasibility study and reference values of FibroScan 502 with M probe in healthy preschool children aged 5 years

Transient elastography (TE) using FibroScan with M probe has been widely used in adults for controlled attenuation parameter (CAP) and liver stiffness measurement (LSM). In this study, we aimed to assess the feasibility of this approach and reference values of CAP and LSM in healthy preschool children aged 5 years. | Feasibility study and reference values of FibroScan 502 with M probe in healthy preschool children aged 5 years

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.