The various clinical spectra of juvenile xanthogranuloma: Imaging for two case reports and review of the literature

Juvenile xanthogranuloma (JXG) belongs to the heterogeneous group of non-Langerhans cell histiocytosis and is caused by an accumulation and proliferation of macrophages. In the majority of cases JXG is a disorder of early childhood presenting during the first 2 years of life. | The various clinical spectra of juvenile xanthogranuloma: Imaging for two case reports and review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.