First clinical experience with the Kora pacemaker system in congenital complete heart block in newborn infants

To report first clinical experience on three cases of congenital complete heart block and the use of a pacemaker system with a maximum lower rate interval of 95 beats per minute. | First clinical experience with the Kora pacemaker system in congenital complete heart block in newborn infants

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    32    1    26-01-2022
39    54    1    26-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.