Measuring social participation in children with chronic health conditions: Validation and reference values of the child and adolescent scale of participation (CASP) in the German context

While ICF-CY-based models of care are promising avenues for improving participation of children with chronic health conditions, feasible and valid instruments to assess participation as an outcome in routine are still needed. | Measuring social participation in children with chronic health conditions: Validation and reference values of the child and adolescent scale of participation (CASP) in the German context

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.