Neutrophil CD64 index in cerebrospinal fluid as a marker of bacterial ventriculitis in children with external ventricular drainage

The present study compared the diagnostic accuracy of novel cerebrospinal fluid (CSF) marker - CD64 expression on neutrophils measured as neutrophil CD64 index (CD64in) to routine laboratory CSF and blood markers for bacterial ventriculitis in children with EVD. | Neutrophil CD64 index in cerebrospinal fluid as a marker of bacterial ventriculitis in children with external ventricular drainage

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    35    1    23-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.