Drug related problems in the neonatal intensive care unit: Incidence, characterization and clinical relevance

Any event involving drug therapy that may interfere in a patient’s desired clinical outcome is called a drug related problem (DRP). DRP are very common in intensive therapy, however, little is known about DRP in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). | Drug related problems in the neonatal intensive care unit: Incidence, characterization and clinical relevance

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
167    9    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.