Anthropometric measurements can identify small for gestational age newborns: A cohort study in rural Tanzania

Small-for-gestational-age (SGA) is associated with increased neonatal mortality and morbidity. In low and middle income countries an accurate gestational age is often not known, making the identification of SGA newborns difficult. | Anthropometric measurements can identify small for gestational age newborns: A cohort study in rural Tanzania

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    24    2    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.