Comparison of various anthropometric indices in predicting abdominal obesity in Chinese children: A cross-sectional study

Former evidence regarding reference values of abdominal fat percentage (AFP) and optimal anthropometric indicators in predicting abdominal obesity measured by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scan in Chinese children were scarce. | Comparison of various anthropometric indices in predicting abdominal obesity in Chinese children: A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.