MAMI: A birth cohort focused on maternalinfant microbiota during early life

Early microbial colonization is a relevant aspect in human health. Altered microbial colonization patterns have been linked to an increased risk of non-communicable diseases (NCDs). Advances in understanding host-microbe interactions highlight the pivotal role of maternal microbiota on infant health programming. | MAMI: A birth cohort focused on maternalinfant microbiota during early life

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    631    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.