Observational study of clinical outcomes for testosterone treatment of pubertal delay in Duchenne muscular dystrophy

Adolescents with DMD treated with chronic high dose GC therapy typically have profound pubertal delay. Testosterone, the main circulating androgen in men, promotes virilisation and growth with associated accrual of fat-free muscle mass and bone mineral content. | Observational study of clinical outcomes for testosterone treatment of pubertal delay in Duchenne muscular dystrophy

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.