Indirect-comparison meta-analysis of treatment options for patients with refractory Kawasaki disease

There is limited information available regarding the clinical management of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease (KD). We aimed to evaluate the optimal treatment options for patients with refractory KD by presenting an indirect-comparison meta-analysis. | Indirect-comparison meta-analysis of treatment options for patients with refractory Kawasaki disease

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    6    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.