Parental smoking and blood pressure in children and adolescents: A national cross-sectional study in China

Current evidence on the health effects of passive smoking on childhood blood pressure is limited and inconsistent. We investigated the associations between exposure to parental smoking and blood pressure in children and adolescents. | Parental smoking and blood pressure in children and adolescents: A national cross-sectional study in China

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.