Etiology of neonatal seizures and maintenance therapy use: A 10-year retrospective study at Toulouse Children’s hospital

No guidelines exist concerning the maintenance antiepileptic drug to use after neonatal seizures. Practices vary from one hospital to another. The aim of this study was to investigate etiologies and to report on the use of maintenance antiepileptic therapy in our population of full-term neonates presenting neonatal seizures. | Etiology of neonatal seizures and maintenance therapy use: A 10-year retrospective study at Toulouse Children’s hospital

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    38    3    10-06-2023
103    40    5    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.