Follow-up study of neurodevelopment in 2-year-old infants who had suffered from neonatal hypoglycemia

Long and repeated neonatal hypoglycemia caused poor adaptability. The babies of mothers who used insulin or had a high weight gain during pregnancy were associated with severe or persistent neonatal hypoglycemia. | Follow-up study of neurodevelopment in 2-year-old infants who had suffered from neonatal hypoglycemia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.