Prenatal diagnosis of congenital megalourethra with imperforate anus

Congenital megalourethra is a rare prenatal finding while prenatal diagnosis of imperforate anus poses high challenge. This is the first prenatally ultrasound diagnosed case which had congenital megalourethra and imperforate anus. | Prenatal diagnosis of congenital megalourethra with imperforate anus

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
371    27    1    11-06-2023
82    29    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.