Challenges of training and delivery of pediatric surgical services in developing economies: A perspective from Pakistan

diatric population requiring health services rises globally, developing countries are struggling to cater to the growing burden of non-communicable diseases - particularly those requiring specialized surgical care. | Challenges of training and delivery of pediatric surgical services in developing economies: A perspective from Pakistan

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
241    34    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.