Understanding pathways to social inequalities in childhood unintentional injuries: Findings from the UK millennium cohort study

Childhood unintentional injuries (UI) are common but continue to happen more often to children living in less advantaged socio economic circumstances (SEC). Our aim was to explore how early life factors mediate the association between SEC and UIs, using the UK Millennium Cohort Study. | Understanding pathways to social inequalities in childhood unintentional injuries: Findings from the UK millennium cohort study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    361    3    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.