Neonatal hematological parameters and the risk of moderate-severe bronchopulmonary dysplasia in extremely premature infants

To evaluate the association between hematological parameters at birth and the risk of moderate-severe bronchopulmonary dysplasia (BPD) in a cohort of extremely preterm infants. | Neonatal hematological parameters and the risk of moderate-severe bronchopulmonary dysplasia in extremely premature infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    77    12    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.