Association between trimester-specific gestational weight gain and childhood obesity at 5 years of age: Results from Shanghai obesity cohort

It is still unclear if and at which trimester gestational weight gain is related to childhood adiposity. Thus we aimed to evaluate the association between trimester-specific gestational weight gain and body-fat compositions in Chinese children. | Association between trimester-specific gestational weight gain and childhood obesity at 5 years of age: Results from Shanghai obesity cohort

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.