Schoolbag weight carriage in Portuguese children and adolescents: A cross-sectional study comparing possible influencing factors

Schoolbags and the consequences of carrying them, particularly those associated with overload, are often studied as a health concern. Modifications in gait and posture were reported when children carried loads that corresponded to more than 10% of their body weight (BW). | Schoolbag weight carriage in Portuguese children and adolescents: A cross-sectional study comparing possible influencing factors

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    29    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.