Growth data and tumour risk of 32 Chinese children and adolescents with 45,X/46,XY mosaicism

The aim of this study was to review the growth data, gonadal function and tumour risk of children and adolescents with 45,X/46,XY mosaicism who presented to a single centre in China. | Growth data and tumour risk of 32 Chinese children and adolescents with 45,X/46,XY mosaicism

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    49    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.