High sedentary time in children is not only due to screen media use: A cross-sectional study

Sedentary behaviour has become a growing public health concern. Currently, it is a common belief that screen time (SCT) is a key factor in high overall sedentary time (ST) and is often used as a primary outcome. However, the evidence is lacking. | High sedentary time in children is not only due to screen media use: A cross-sectional study

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.