UMOD gene mutations in Chinese patients with autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease: A pediatric case report and literature review

Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD) caused by UMOD gene mutation (ADTKD-UMOD) is rare in children, characterized by hyperuricemia, gout, and progressive chronic kidney disease. It usually leads to end-stage renal failure at fiftieth decades. | UMOD gene mutations in Chinese patients with autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease: A pediatric case report and literature review

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    6    1    10-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.