Probiotics may not prevent the deterioration of necrotizing enterocolitis from stage I to II/III

Probiotic therapy can reduce the incidence of NEC. Therapeutic use of probiotics after NEC diagnosis reduces the severity of NEC in preterm infants or full-term infants is unclear. To evaluate the effect of probiotics on preventing the deterioration of necrotizing enterocolitis (NEC) from stage I to II/III. | Probiotics may not prevent the deterioration of necrotizing enterocolitis from stage I to II/III

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.