Asthma medication in children who are overweight/obese: Justified treatment?

The prevalence of asthma and obesity have increased over the last decades. A possible association between these two chronic illnesses has been suggested, since the prevalence of asthmatic symptoms rises with increasing Body Mass Index (BMI). | Asthma medication in children who are overweight/obese: Justified treatment?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    40    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.