Severe diaphragmatic dysfunction with preserved activity of accessory respiratory muscles in a critically ill child: A case report of failure of neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) and successful support with pressure support ventilation (PSV)

Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) is an alternative to pressure support ventilation (PSV) potentially improving patient-ventilator interaction. During NAVA, diaphragmatic electrical activity (EAdi) is used to trigger the ventilator and perform a proportional respiratory assistance. | Severe diaphragmatic dysfunction with preserved activity of accessory respiratory muscles in a critically ill child: A case report of failure of neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) and successful support with pressure support ventilation (PSV)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    22    2    09-06-2023
422    9    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.