Association of physical activity, vitamin E levels, and total antioxidant capacity with academic performance and executive functions of adolescents

The present study aimed to assess the association between physical activity, vitamin E levels and total antioxidant capacity on the academic performance and executive functions of adolescents aged 15–18 years. | Association of physical activity, vitamin E levels, and total antioxidant capacity with academic performance and executive functions of adolescents

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.