Vaccination status of resident pediatricians and the potential risk for their patients - a cross-sectional questionnaire study in pediatric practices in Vienna

Pediatricians are advised by the Austrian ministry of health to be vaccinated against diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, measles, mumps, rubella, varicella, hepatitis A, hepatitis B, meningococcus ACWY and meningococcus B, pneumococcus and seasonal influenza. | Vaccination status of resident pediatricians and the potential risk for their patients - a cross-sectional questionnaire study in pediatric practices in Vienna

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
188    17    1    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.