Effects of particulate matter (PM) on childhood asthma exacerbation and control in Xiamen, China

The short-term effects of particulate matter (PM) exposure on childhood asthma exacerbation and disease control rate is not thoroughly assessed in Chinese population yet. | Effects of particulate matter (PM) on childhood asthma exacerbation and control in Xiamen, China

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    12    1    19-09-2021