Effect of aspiration on the lungs in children: A comparison using chest computed tomography findings

The current gold standards for assessing aspiration are swallowing function tests, such as fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES) and video fluorographic swallowing study; however, the relationship between aspiration of secretion vs aspiration of foodstuff and pulmonary injury is unclear. | Effect of aspiration on the lungs in children: A comparison using chest computed tomography findings

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
79    39    1    09-06-2023
1    282    2    09-06-2023
537    36    1    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.