Prevalence and associated factors of supine sleep position in 3-month-old infants: Findings from the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort

Non-supine infant sleep position is an important modifiable risk factor for sudden unexpected death in infancy. The aim of this study was to assess the prevalence of supine sleep position and associated factors among 3-month-old infants from a birth cohort in the city of Pelotas, southern Brazil. | Prevalence and associated factors of supine sleep position in 3-month-old infants: Findings from the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
154    69    8    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.