A multi-center clinical investigation on invasive Streptococcus pyogenes infection in China, 2010–2017

Invasive S. pyogenes diseases are uncommon, serious infections with high case fatality rates (CFR). There are few publications on this subject in the field of pediatrics. This study aimed at characterizing clinical and laboratory aspects of this disease in Chinese children. | A multi-center clinical investigation on invasive Streptococcus pyogenes infection in China, 2010–2017

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    214    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.