Quality of life in children and adolescents with migraine: An Austrian monocentric, cross-sectional questionnaire study

Migraine is a disabling primary headache disorder that occurs in about 10 % of children and might lead to a lower quality of life. There are several possible migraine triggers in a patient’s environment, which should be avoided where possible. | Quality of life in children and adolescents with migraine: An Austrian monocentric, cross-sectional questionnaire study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    41    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.