Effect of a participatory intervention in women’s self-help groups for the prevention of chronic suppurative otitis media in their children in Jumla Nepal: A cluster-randomised trial

Chronic suppurative otitis media (CSOM) causes preventable deafness and disproportionately affects children living in poverty. Our hypothesis was that health promotion in women’s groups would increase their knowledge, attitudes and practices (KAP) regarding ear disease and reduce the prevalence of CSOM in their children. | Effect of a participatory intervention in women’s self-help groups for the prevention of chronic suppurative otitis media in their children in Jumla Nepal: A cluster-randomised trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.