Epidemiology of childhood overweight, obesity and their related factors in a sample of preschool children from Central Iran

Childhood overweight and obesity are strongly associated with the psychological and physical health of those for the duration of the lifetime. The purpose of this study was to assess the epidemiology of childhood overweight and obesity and their related factors in Zarandieh city, of Iran, in 2017. | Epidemiology of childhood overweight, obesity and their related factors in a sample of preschool children from Central Iran

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.