Study protocol for a cluster randomized controlled trial to test “¡Míranos! Look at Us, We Are Healthy” – an early childhood obesity prevention program

One in three Head Start children is either overweight or obese. We will test the efficacy of an early childhood obesity prevention program, “¡Míranos! Look at Us, We Are Healthy!” (¡Míranos!), which promotes healthy growth and targets multiple energy balance-related behaviors in predominantly Latino children in Head Start. | Study protocol for a cluster randomized controlled trial to test “¡Míranos! Look at Us, We Are Healthy” – an early childhood obesity prevention program

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    42    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.