Accuracy of motor assessment in the diagnosis of fetal alcohol spectrum disorder

To evaluate the accuracy of motor assessment tools listed in Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the lifespan (Canadian Guideline) for the purpose of fetal alcohol spectrum disorder (FASD) diagnosis. Specifically, we aimed to determine: 1) diagnostic accuracy of motor assessment tools and subtests; 2) accuracy of multiple subtests versus total scores; and 3) accuracy of alternate cut-offs. | Accuracy of motor assessment in the diagnosis of fetal alcohol spectrum disorder

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.