Anemia in disadvantaged children aged under five years; quality of care in primary practice

Our primary objective was to assess the burden and quality of anemia care for disadvantaged children and to determine how this varied by age and geographic location. We implemented a cross-sectional study using clinical audit data from 2287 Indigenous children aged 6–59 months attending 109 primary health care centers between 2012 and 2014. | Anemia in disadvantaged children aged under five years; quality of care in primary practice

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.