Minoxidil versus placebo in the treatment of arterial wall hypertrophy in children with Williams Beuren Syndrome: A randomized controlled trial

Insufficient elastin synthesis leads to vascular complications and arterial hypertension in children with Williams-Beuren syndrome. Restoring sufficient quantity of elastin should then result in prevention or inhibition of vascular malformations and improvement in arterial blood pressure. | Minoxidil versus placebo in the treatment of arterial wall hypertrophy in children with Williams Beuren Syndrome: A randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    99    1    14-07-2024
26    78    1    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.