Determinants of stunting among under-five children in Ethiopia: A multilevel mixedeffects analysis of 2016 Ethiopian demographic and health survey data

Childhood stunting is the most widely prevalent among under-five children in Ethiopia. Despite the individual-level factors of childhood stunting are well documented, community-level factors have not been given much attention in the country. | Determinants of stunting among under-five children in Ethiopia: A multilevel mixedeffects analysis of 2016 Ethiopian demographic and health survey data

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    37    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.