An outcome-based definition of low birthweight for births in low- and middleincome countries: A secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health

While previous studies have used statistical approaches to define LBW cutoffs, a LBW definition using an outcomebased approach has not been evaluated. We aimed to identify an outcome-based definition of LBW for live births in low- and middle-income countries (LMICs), using data from a WHO cross-sectional survey on maternal and perinatal health outcomes in 23 countries. | An outcome-based definition of low birthweight for births in low- and middleincome countries: A secondary analysis of the WHO global survey on maternal and perinatal health

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.