Learning disability nurse provision in children’s hospitals: Hospital staff perceptions of whether it makes a difference

In response to multiple United Kingdom investigations and inquiries into the care of adults with learning disabilities, Mencap produced the Getting it Right Charter which campaigned for the appointment of a Learning Disability Liaison Nurse in every hospital. | Learning disability nurse provision in children’s hospitals: Hospital staff perceptions of whether it makes a difference

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
219    34    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.