Down boy a case of acute abdomen following a dog bite to the scrotum

Dog bite injuries are an ongoing concern in pediatrics. The majority of these occur in low- and middle-income countries where resources, especially subspecialty support services, are limited. Scrotal bites are relatively rare, and even fewer cases of abdominal viscus involvement have been described. No case has previously been reported of a dog bite to the scrotum leading to abdominal viscus perforation. | Down boy a case of acute abdomen following a dog bite to the scrotum

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    45    4    08-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.